Medarbejder Ved PC 03

Ny anmeldelsesbekendtgørelse – nu mærker vi ændringerne

I disse år er der mange ændringer i de love og regler, vi som fjernvarmeselskab skal leve op til. Som vi tidligere har skrevet om her, vedtog Folketinget sidste år en ny lov om varmeforsyning, hvor Holte Fjernvarme bl.a. blev pålagt at omlægge sit regnskabsår til at følge kalenderåret – hvilket har medført vores ændrede opkrævning af tarifferne.

Forsyningstilsynet (tidl. Energitilsynet) har med ikrafttræden d. 23. november 2018 udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet – dvs. det regelsæt, vi skal følge, for at vores fjernvarmepriser er lovlige. De væsentligste ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen er følgende:

  • Fra 1. januar 2019 skal varmeforsyningsvirksomheder have omlagt deres varmeregnskabsår til kalenderår.
  • Varmeforsyningsvirksomheder skal fordele deres varmeomkostninger på de enkelte led i forsyningskæden, hvilket vil sige under hhv. produktion, transmission og distribution.
  • Kravet til fordeling af omkostninger på hhv. produktion, transmission og distribution gælder allerede fra tidspunktet for indberetningen af budget for 2019, hvilket vil sige senest 1. januar 2019.
  • Tidspuntet for indberetning af priseftervisning af varmeprisen rykkes frem fra 15 september til senest 15. april hvert år.

Herudover har Forsyningstilsynet udsendt en vejledning med det mundrette navn “Vejledning for varmeforsyningsvirksomheder om indberetning af omkostninger, herunder fordeling af omkostninger på produktion, transmission og distribution m.v. (konteringsvejledning)”. Formålet med denne vejledning er at ensrette varmeforsyningsvirksomhedernes indberetning af afholdte omkostninger til brug for den kommende regulering og benchmarking. I vejledningen definderes, hvad der skal forstås ved driftsomkostninger og investeringsomkostninger, herunder hvordan man kender forskel på omkostninger til vedligeholdelse og forbedringer m.v.

Hos Holte Fjernvarme er vi godt rustet til at leve op til de nye krav, som anmeldelsesbekendtgørelsen og konteringsvejledningen stiller. Det giver selvfølgelig ekstra arbejde til vores administration, og det er arbejde, man som varmekunde ikke direkte kommer til at mærke nogen fordel af, men som man tvært imod skal betale til over varmeprisen.

Den politiske begrundelse for de højere krav er, at de vil forbedre sammenligningsgrundlaget mellem fjernvarmevirksomheder, så det bliver lettere at stille effektiviseringskrav til varmeselskaberne. Vi håber at det giver nogen gode resultater, så det alligevel i sidste ende vil komme varmekunderne til gode.