Skilt 03

Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed for at høre, hvordan det går med selskabet. På denne side finder du relevant materiale og information forud for Holte Fjernvarmes generalforsamling 2023.

 

I forlængelse af beslutningen på den ordinære generalforsamling 22. maj 2023

Indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Holte Fjernvarme a.m.b.a.
Mandag den 12. juni 2023 kl. 19.00 Mariehøjcenteret, Øverødvej 246b, 2840 Holte Per Kirkeby salen

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Sammenlægning af Holte Fjernvarme a.m.b.a med I/S Norfors.Den ordinære generalforsamling vedtog, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. sammenlægges med I/S Norfors med effekt fra 1. juli 2023. Holte Fjernvarme a.m.b.a. opløses i forlængelse af sammenlægningen.
  Forslaget fremgår af vedhæftede bilag.
  Referat af den ordinære generalforsamling fremgår af selskabets hjemmeside på følgende link:
  http://holte‐fjernvarme.dk/om/dokumenter/
  Heraf fremgår hvorledes behandlingen af punktet fandt sted og punktets konklusion.Generalforsamlingen opfyldt imidlertid ikke betingelserne for at træffe den endelige beslutning om overdragelse af varmeforsyningsvirksomheden og opløsning af selskabet, jf. vedtægternes § 6, stk. 9.Bestyrelsen indstiller derfor til den ekstraordinære generalforsamling, at forslaget, som vedtaget på den ordinære generalforsamling vedtages på ny og, at Line Markert, Horten udpeges, som likvidator.
 3.  Eventuelt

Af hensyn til den praktiske afvikling beder vi om tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag den 8. juni 2023 ved mail til: til@holte‐fjernvarme.dk med angivelse af navn, adresse og antal deltagere.

Medbring venligst denne indkaldelse til brug for udlevering af stemmesedler.

Med venlig hilsen
Frank Toft‐Jensen, Formand for bestyrelsen
Erik Mollerup, Adm. direktør

 

Mandag den 22. maj 2023 kl. 19.00

Beboerhuset, Nærumvænge Torv, 2850 Nærum

Velkommen til generalforsamling 2023

Når man taler om varmeforsyning og fjernvarme, så blev året 2022 helt vild og skelsættende.

Energikrise med uforudsigelige rammebetingelser og priser til følge. Krav om grøn omstilling i form af en national plan for omstilling fra naturgas til ikke mindst fjernvarme samt en ny varmeplan for Rudersdal Kommune. Forhold der vil kræve investeringer i milliardstørrelsen.

Det betyder derfor, at vi på denne generalforsamling ikke kun skal tale om, hvad der passerede i 2022, og hvad der ligger af planer. Vi skal også tale om fremtiden for Holte Fjernvarme, idet bestyrelsen foreslår, at Holte Fjernvarme sammenlægges med Norfors, så vi står bedre rustet til fremtiden, som vil blive præget af massive investeringer i nye varmekilder og en udbygning, der mere end fordobler fjernvarmen i vores geografi. Det mener bestyrelsen vil være mest fordelagtigt for nuværende andelshavere/forbrugere og skabe den skala og robusthed, der skal til, for at løfte de opgaver, der efterspørges, og som myndighederne har pålagt os.

Vi vil derfor i forbindelse med generalforsamlingen også fortælle om den igangværende fortætningskampagne og de udbygningsmuligheder, som Holte Fjernvarme sammen med Norfors arbejder med. Dette inkluderer vores ambitioner om at frigøre os mest muligt fra brug af gas, som en del af den bærende produktion af varme.

Af hensyn til den praktiske afvikling og efterfølgende forplejning beder vi om tilmelding til generalforsamlingen senest fredag den 12. maj 2023 ved mail til: til@holte-fjernvarme.dk med angivelse af navn, adresse og antal deltagere.

Med venlig hilsen og velkommen til generalforsamlingen

Frank Toft-Jensen                                                          Erik Mollerup
Formand for bestyrelsen                                               Adm. direktør

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 2022
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Årsregnskabet kan findes på selskabets hjemmeside fra den 1. maj 2023,

www.holte-fjernvarme.dk (under ”Om os”, samt via link på forsiden) samt rekvireres ved henvendelse til administrationen.

 1. Budget for 2023 fremlægges til orientering

Inkl. fastsættelse af bestyrelseshonorar, der foreslås uændret.

 1. Investeringsplan for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering
 2. Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere

Der er fra G/F Åbrinken modtaget følgende forslag:

Åbrinkens Grundejerforening i Brede skal på baggrund af den uafklarede situation for kommercialisering af affaldsforbrændingen i Danmark fremsætte flg. forslag: ”Al videre sammenlægning af Holte Fjernvarme med I/S Norfors, herunder endelig nedlæggelse af selskabet Holte Fjernvarme, sættes i bero og udsættes, indtil der er skabt et nyt og klart beslutningsgrundlag for en sammenlægning.” Det bemærkes, at forslaget ønskes behandlet inden det af bestyrelsen fremsatte forslag om sammenlægning af Holte Fjernvarme med I/S Norfors. Forslagets motivation fremgår af vedhæftede bilag.

 

Der er fra Bestyrelsen stillet følgende forslag:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. sammenlægges med I/S Norfors forventeligt med effekt fra 1. juli 2023. Holte Fjernvarme a.m.b.a. opløses i forlængelse af sammenlægningen.
Forslaget fremgår af vedhæftede bilag.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kandidater:

Niels Trier, Virum og Jørgen Haukohl, Skodsborgordinært på valg, genopstiller.

Nicolai Bech, Skodsborg

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af suppleanter:

       Svend Joensen, E/F Geelskovparken, Virum samt Hans Henrik Stener, Holte

– ordinært på valg, genopstiller.

 

 1. Valg af statsaut. revisor

Bestyrelsen indstiller Deloitte, som selskabets revisor.

 1. Eventuelt