Holtefjernvarme Fyrrevejen4

Bestyrelsen for Holte Fjernvarme a.m.b.a. indstiller til den ordinære generalforsamling den 22. maj 2023, at selskabet sammenlægges med I/S Norfors.

Konkret betyder det, at Holte Fjernvarmes aktiver og aktiviteter samt passiver (gæld) overføres til I/S Norfors, som opretter en fjernvarmeafdeling benævnt Holte Fjernvarme, på linje med de øvrige fjernvarmeafdelinger i I/S Norfors. Holte Fjernvarme a.m.b.a. opløses i forlængelse heraf, som selvstændigt andelsselskab i overensstemmelse med § 10 i selskabets vedtægter.

Indstillingen om en sammenlægning af aktiviteterne sker, som en naturlig forlængelse af, at der i 2019 blev indgået en aftale mellem selskaberne om et strategisk samarbejde, hvor Norfors står for al administration, drift og distribution samt styring af varmeproduktionen. Holte Fjernvarme råder derfor idag ikke over egne ansatte til disse formål.

Tidspunktet er blevet aktualiseret af de markante ændringer, der er sket på varmeforsyningsområdet, der fremover kommer til at stille helt andre krav til såvel udbygning af fjernvarmen, som den grønne omstilling af produktionsanlæg. Aktiviteter, der vil kræve meget store investeringer og et aktivitetsomfang, der kræver en anden skala for en robust og effektiv organisation end den nuværende. Et omfang et selskab, som Holte Fjernvarme a.m.b.a., vil have endog meget svært ved at løfte med de risici, der i øvrigt vil være forbundet hermed.

En sammenlægning af varmeaktiviteterne skal derfor ses som en fremtidssikring og en beskyttelse af de nuværende andelshavere, ved at Holte Fjernvarme bliver en formaliseret del af en mere robust organisation, der har adgang til økonomiske midler på en anden måde end et andelsselskab. Samtidig bliver den samlede produktionskapacitet mere robust og priseffektiv.

Holte Fjernvarme a.m.b.a. har drøftet forslaget med Rudersdal Kommune, der bakker op om forslaget om en sammenlægning af aktiviteterne.

Konkret betyder sammenlægningen, at der etableres en fælles takst for den producerede varme an net – altså den varme der produceres på de forskellige varmeproducerende anlæg i det samlede net. Taksterne vil fremover således fastsættes på baggrund af en teknisk og økonomisk optimering af lastfordelingen mellem anlæggene, hvilket – alt andet lige – vil nedbringe produktionsprisen.

Spørgsmål/svar på hjemmesiden

Man er velkommen til at stille spørgsmål til forslaget ved at skrive til: til@holte-fjernvarme.dk

Vi vil, baseret på de spørgsmål, der måtte komme, løbende i anonymiseret form, oplyse om disse på hjemmesiden. Spørgsmål, som er modtaget frem til 12. maj 2023, vil løbende blive søgt besvaret frem mod generalforsamlingen. Spørgsmål, modtaget efter 12. maj, vil blive søgt besvaret på generalforsamlingen.

Du kan finde bestyrelsens samlede indstilling til generalforsamlingen under indkaldelsen til Generalforsamlingen.